Algemene voorwaarden cateringservice Bolsterbos op locatie

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Bevestiging

Een voor akkoord ondertekende bevestiging per email met vermelding van het verwachte aantal personen en de correcte timing moet ten laatste 10 dagen voor aanvang van het evenement in ons bezit zijn. Anders kunnen wij u het goede verloop van de prestatie niet garanderen. Betreft het een feest horen wij graag ten laatste 7 dagen voor aanvang het exacte aantal personen. Is er toch nog een wijziging? tot uiterlijk 5 dagen op voorhand kunt u dit nog aan ons doorgeven.

Betaling

Om een goed verloop van de diensten te kunnen garanderen vraagt cateringservice Bolsterbos om een voorschot van 10% te betalen bij het vastleggen van de evenement/feest datum of anders afgesproken. Uiterlijk 7 werkdagen vóór de prestatie moet het volledige factuurbedrag betaald zijn. Tenzij anders voorzien in de offerte.

Wanneer een factuur niet betaald is tegen uiterlijk de vervaldag vermeld op onze factuur, wordt een eerste gratis herinnering verstuurd naar de consument. Is er na het verstrijken van de termijn vermeld in die eerste herinnering nog niet betaald, zijn er verwijlsinteresten verschuldigd overeenkomstig artikel 5 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding die begroot wordt als volgt:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Deze voorwaarden gelden omgekeerd tevens tegen de onderneming ingeval zij in gebreke zou blijven binnen een afgesproken termijn en na een eerste gratis herinnering een afgesproken of onverschuldigd bedrag terug te betalen aan de consument.

Wijzigingen

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw bestelling, geef dit dan ten laatste 5 dagen voor aanvang van het feest/evenement door per email. Houdt u er rekening mee dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.

Extra prestaties

Wij werken altijd in blokken van 4 uren inclusief reistijd op onze offertes tenzij anders vermeld, het kan gebeuren dat er op de dag onvoorziene prestaties geleverd worden. Voor prestaties buiten de in de offerte vastgestelde timing ontvangt u achteraf van ons een factuur, dit wordt altijd gerekend per volledig uur.

  • Personeelskost : € 32,50 incl. BTW/ uur per persoon

Annulatie

Bij annulatie nadat u het voorschot betaald heb, wordt het voorschot ingehouden door Bolsterbos b.v en wordt bijgevolg NIET terugbetaald voor de geleden schade en/of mislopen boekingen.

Bij annulatie 7 kalenderdagen voor de evenement/feest datum wordt 50% aangerekend.

Minder dan 2 kalenderdagen voor de evenementdatum wordt 100% aangerekend.

Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan cateringservice Bolsterbos blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen worden ofwel tijdens het evenement aan de verantwoordelijke kenbaar gemaakt of per email binnen de 24 uur na het einde van het evenement. Andere klachten zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

Prijzen & offertes

Tenzij anders vermeld, gebeuren alle prijsoffertes onder voorbehoud van prijswijzigingen, inclusief B.T.W.. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Bolsterbos bv gerechtigd de prijs te verhogen.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u een lange tijd op voorhand een aanvraag doet dat de prijzen nog kunnen veranderen door factoren die wij niet in de hand hebben.

Beëindiging van orders en/of opdrachten


Cateringservice Bolsterbos behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de
uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen.

Bevoegde rechtbank

Behoudens andersluidende overeenkomst zullen alle uit een geschil met de klant ontstane rechtsvorderingen ingeleid worden voor de rechtbanken bevoegd voor de stad Antwerpen onafgezien van ons recht om het geschil te laten beslechten voor de ratione loci bevoegde rechtbank.

Alle rechtsbetrekkingen met de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

.

Privacybeleid