Algemene voorwaarden cateringservice Bolsterbos op locatie

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Bevestiging

Een voor akkoord ondertekende bevestiging per email met vermelding van het verwachte aantal personen en de correcte timing moet ten laatste 10 dagen voor aanvang van het evenement in ons bezit zijn. Anders kunnen wij u het goede verloop van de prestatie niet garanderen. Betreft het een feest horen wij graag ten laatste 10 dagen voor aanvang het exacte aantal personen. Is er toch nog een wijziging? tot uiterlijk 5 dagen op voorhand kunt u dit nog aan ons doorgeven.

Betaling

Om een goed verloop van de diensten te kunnen garanderen vraagt cateringservice Bolsterbos om een voorschot van 75€ te betalen bij het vastleggen van de evenement/feest datum of anders afgesproken. Uiterlijk 7 werkdagen vóór de prestatie moet het volledige factuurbedrag betaald zijn. Tenzij anders voorzien in de offerte.

In geval van betaling van de factuur na vervaldag is automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest vastgesteld overeenkomstig art.5 van de Wet van 02/08/2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze komt overeen met der referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank + 7%, af te  ronden naar het hogere halve procentpunt. Deze wordt berekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot uiteindelijk ontvangen van de betaling.

Daarnaast zal het bedrag van de schuldvordering verhoogd worden met 10% en een minimum van 100 €, ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding voor invorderingskosten; versturen aanmaningsbrieven, kosten en erelonen van de advocaat debiteurenbewaking en commerciële stoornissen indien de factuur niet werd betaald op vervaldag.

Wijzigingen

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw bestelling, geef dit dan ten laatste 5 dagen voor aanvang van het feest/evenement door per email of telefonisch.

Extra prestaties

Het kan gebeuren dat er op de dag onvoorziene prestaties geleverd worden. Voor prestaties buiten de in de offerte vastgestelde timing, worden de prijzen vermeld in de offerte gehanteerd.

  • Personeelskost : € 28,00 incl. BTW/ uur

Annulatie

Annuleert u en is het voorschotbedrag van 75€ voldaan, dan ontvangt u van ons een waardebon van deze waarde. Deze kunt u ten alle tijden gebruiken in onze webshop. Terugbetalen van het voorschot doet Cateringservice Bolsterbos niet.

Bij annulatie 7 kalenderdagen voor de evenement/feest datum wordt 50% aangerekend.

Minder dan 2 kalenderdagen voor de evenementdatum wordt 100% aangerekend.

In verband met covid-19 mag uw feest of evenement ook kosteloos worden verplaatst naar een andere datum, wanneer de maatregelen het niet toelaten of is er iemand binnen uw gezin ziek kies er dan voor om in overleg met ons de datum te verplaatsen.

Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan cateringservice Bolsterbos blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen worden ofwel tijdens het evenement aan de verantwoordelijke kenbaar gemaakt of per email binnen de 24 uur na het einde van het evenement. Andere klachten zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

Beëindiging van orders en/of opdrachten


Cateringservice Bolsterbos behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de
uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen.

Bevoegde rechtbank

Behoudens andersluidende overeenkomst zullen alle uit een geschil met de klant ontstane rechtsvorderingen ingeleid worden voor de rechtbanken bevoegd voor de stad Antwerpen onafgezien van ons recht om het geschil te laten beslechten voor de ratione loci bevoegde rechtbank.

Alle rechtsbetrekkingen met de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

.